روغتیايــــــــي کړنــــــــي / فعالیتونــــــــه

د روغتیايي کړنو معلومات او په اړه ئې پوښتني او ځوابونه دلته وګورئ  دغه ځای

ښوونیــــــــزي کړنــــــــي / فعالیتونــــــــه

کارېز مرستندویه ټولنه په کندهار ښار کي د حاجي نیکه لیسې د ځینو برخو څخه ملاتړ کوي.

د ښوونیزو کړنو معلومات او په اړه ئې پوښتني او ځوابونه دلته وګورئ  دغه ځای